Bibliografia

W dziale pierwszym prezentujemy wybrane książki (I.1) i artykuły (I.2) przedstawiające sylwetkę i twórczość Mirona Białoszewskiego w kontekstach topograficznych, poświęcone: jego poetyce przestrzennej, związkom jego życia i twórczości z przestrzenią Warszawy i jej najbliższych okolic, a także z doświadczeniami miejskimi.

W dziale drugim znaleźć można wybrane książki (II.1), artykuły (II.2), audycje radiowe, wystawy i filmy (II.3) dotyczące życia i twórczości poety i jego przyjaciół / twórców, z którymi był związany.

W kolejnych działach prezentujemy pozycje bibliograficzne z zakresu varsavianistyki poświęcone konkretnym miejscom na mapie Warszawy i jej obrzeży (III), a także polecamy inne lektury (IV) z zakresu badań nad kulturą miejską, które okazały się przydatne podczas tworzenia mapy i analiz topograficznych.

W przypadku, gdy w bibliografii występuje tylko jedna pozycja danego autora, w odwołaniach przywoływane jest tylko jego nazwisko.

I. Topobibliografia

1. Książki

Igor Piotrowski, Chłodna. Wielkość i zapomnienie warszawskiej ulicy w świetle literatury pięknej, wspomnień i fotografii…, Warszawa 2007.

„Tętno pod tynkiem”. Warszawa Mirona Białoszewskiego, red. Agnieszka Karpowicz, Piotr Kubkowski, Włodzimierz Karol Pessel, Igor Piotrowski, Warszawa 2013 [FRAGMENTOczytany Blog„Skarpa Warszawska”„Nowe Książki”„Stolica”].

Warszawa Białoszewska: te leżenie, latania i transe…, oprac. Małgorzata Wichowska, Justyna Czerniakowska, Warszawa 2013.

Marta Zielińska, Warszawa, dziwne miasto, Warszawa 1995.

2. Artykuły

Małgorzata Czermińska, Małe i wielkie podróże Mirona Białoszewskiego, [w:] Pisanie Białoszewskiego. Szkice, red. Michał Głowiński, Zdzisław Łapiński, Warszawa 1993.

Małgorzata Czermińska, Zawał” miasta i zawał serca – dwa punkty zwrotne w opowieści autobiograficznej Mirona Białoszewskiego, „Ruch Literacki” 2003, z. 4.

Aleksander Fiut, Pod(różne) strategie Białoszewskiego, „Kwartalnik Artystyczny” 1996, nr 1.

Marlena Happach, Stolica z betonu, czyli krótka historia warszawskich blokowisk, [w:] Jarosław Trybuś, Przewodnik po warszawskich blokowiskach, Warszawa 2011.

Agnieszka Karpowicz, „Autobusiarnia” Mirona Białoszewskiego, „Kultura Współczesna” 2012, nr 2.

Agnieszka Karpowicz, Międzymiejsce. Antropologia codzienności – antropologia miasta – antropologa literatury. Analiza relacji na przykładzie „Chamowa” Mirona Białoszewskiego, „Teksty Drugie” 2014, nr 6.

Agnieszka Karpowicz, Mironizm: praktyki, konteksty i gatunki miejskie, „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2014, nr 5.

Agnieszka Karpowicz, Topo-Grafia (w) ruchu. Sztuka chodzenia Mirona Białoszewskiego, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2015, nr 4.

Agnieszka Karpowicz, Joanna Łojas, Warszawski „zlep”. Miasto Mirona Białoszewskiego – Miron Białoszewski w mieście, „Przegląd Humanistyczny” 2010, nr 3.

Anna Legeżyńska, Dom Mirona Białoszewskiego, [w:] tejże, Dom i poetycka bezdomność w liryce współczesnej, Warszawa 1996.

Weronika Parfianowicz-Vertun, Spotkanie, którego nie było. Białoszewski i Hrabal w Nowym Jorku, „Teksty Drugie” 2014, nr 6.

Krzysztof Rutkowski, Proksemiczne ramy wypowiedzi Białoszewskiego, [w:] tegoż, Przeciw (w) literaturze. Esej o „poezji czynnej” Mirona Białoszewskiego i Edwarda Stachury, Bydgoszcz 1987.

Elżbieta Rybicka, Blokowidła Mirona Białoszewskiego, czyli terapia wierszem, „Autoportret” 2005, nr 4.

Andrzej Zieniewicz, Przeprowadzki – pisanie jako dom (mitologia warszawska)Dziennik martwego miasta (O Pamiętniku z powstania warszawskiego), [w:] tegoż, Małe iluminacje. Formy prozatorskie Mirona Białoszewskiego, Warszawa 1989.

Bogdan Wojdowski, Pięciobramne Powązki Mirona Białoszewskiego, „Dialog” 1972, nr 7.

II. O życiu i twórczości Mirona Białoszewskiego i jego przyjaciół

 1. Książki

Stanisław Barańczak, Język poetycki Mirona Białoszewskiego, Warszawa 1974.

Białoszewski przed Dziennikiem, red. Wojciech Browarny, Adam Poprawa, Kraków 2010.

Katarzyna Bojarska, Wydarzenia po wydarzeniu. Białoszewski – Richter – Spiegelman, Warszawa 2012.

Stanisław Burkot, Miron Białoszewski, Warszawa 1992.

Józef Czapski, Ludwik Hering, Listy 1939-1982, t. 1. 4 września 1939 – 16 stycznia 1959, Gdańsk 2016.

Józef Czapski, Ludwik Hering, Listy 1939-1982, t. 2. 28 stycznia 1959 – 26 czerwca 1982, Gdańsk 2017.

Jarosław Fazan, Ale ja nie Bóg: kontemplacja i teatr w dziele Mirona Białoszewskiego, Kraków 1998.

Grácia Kerényi, Odtańcowywanie poezji, czyli Dzieje Teatru Mirona Białoszewskiego, Kraków 1973.

Jacek Kopciński, Gramatyka i mistyka. Wprowadzenie w teatralną osobność Mirona Białoszewskiego, Warszawa 1997.

Miron. Wspomnienia o poecie, red. Hanna Kirchner, Warszawa 1996.

Ludmiła Murawska-Peju, Wolność w łupinie orzecha, Warszawa 2020.

Ewa Nofikow, Metafizyczne gospodarstwo Mirona, Białystok 2001.

O wierszach Mirona Białoszewskiego. Szkice i interpretacje, red. Jacek Brzozowski, Łódź 1993.

Pisanie Białoszewskiego, red. Michał Głowiński, Zdzisław Łapiński, Warszawa 1993.

Krzysztof Rutkowski, Przeciw (w) literaturze. Esej o „poezji czynnej” Mirona Białoszewskiego i Edwarda Stachury, Bydgoszcz 1987.

Witold Sadowski, Tekst graficzny Białoszewskiego, Warszawa 1999.

Piotr Sobolczyk, Dyskursywizowanie Białoszewskiego, t. 1: Teoria recepcji i recepcja krytycznoliteracka; t. 2: Dyskursy literaturoznawstwa naukowego i szkolnego, Gdańsk 2013–2014.

Anna Sobolewska, Maksymalnie udana egzystencja. Szkice o życiu i twórczości Mirona Białoszewskiego, Warszawa 1997.

Tadeusz Sobolewski, Człowiek Miron, Kraków 2012.

Jadwiga Stańczakowa, Dziennik we dwoje, Wrocław 2015.

Zbigniew Taranienko, Rozmowy z pisarzami, Warszawa 1986.

Elżbieta Winiecka, Białoszewski sylleptyczny, Poznań 2006.

Jerzy Wiśniewski, Miron Białoszewski i muzyka, Łódź 2004.

Andrzej Zieniewicz, Małe iluminacje. Formy prozatorskie Mirona Białoszewskiego, Warszawa 1989.

 2. Artykuły

Natalia Ambroziak, Grzyby, wiersze i skamieliny. Psychodeliczna szkoła przetrwania Bogusława Choińskiego, „Twórczość” 2019, nr 9.

Natalia Ambroziak, „To tylko rodzaj czasu. Płeć czasu”. Białoszewskiego radio z babą, [w:] Communicare. Almanach antropologiczny 4: Twórczość słowna / Literatura, red. Grzegorz Godlewski, Agnieszka Karpowicz, Marta Rakoczy, Paweł Rodak, Warszawa 2014.

Aleksandra Biały, Bogusław Choiński. W poszukiwaniu czystej formyhttps://www.rp.pl/plus-minus/art1773431-boguslaw-choinski-w-poszukiwaniu-czystej-formy, 22.12.2022.

Sławomir Buryła, Dwie relacje z powstania warszawskiego, „Kresy” 1997, nr 4.

Maciej Byliniak, Wiersze idą do słuchu, „Dwutygodnik” 2011, nr 72.

Jarosław Fazan, Fizjologia i metafizyka, czyli o „nudnociekawym byciu” jako temacie poezji Mirona Białoszewskiego, „Ruch Literacki” 1997, z. 2.

Michał Głowiński, Białoszewskiego gatunki codzienne, [w:] tegoż, Prace wybrane, t. 2: Narracje literackie i nieliterackie, Kraków 1997.

Grzegorz Grochowski, Myślane, pisane, opowiadane. Transy Mirona Białoszewskiego, [w:] tegoż, Tekstowe hybrydy. Literackość i jej pogranicza, Toruń 2014.

Maria Janion, Polska proza cywilna, „Teksty. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” 1975, nr 2.

Maria Janion, Wojna i forma, [w:] Literatura wobec wojny i okupacji. Studia, red. Michał Głowiński, Janusz Sławiński, Wrocław 1976.

Maria Janion, Życie wewnętrzne na Lizbońskiej, [w:] tejże, Odnawianie znaczeń, Kraków 1980.

Agnieszka Karpowicz, Audiosfera, Formowanie, Dary, [w:] tejże, Proza życia. Mowa, pismo, literatura: Białoszewski, Stachura, Nowakowski, Anderman, Schubert, Redliński, Warszawa 2012.

Agnieszka Karpowicz, Merzbau” i „Zlep”. Estetyczne modele kultury oparte na tolerancji w twórczości Kurta Schwittersa i Mirona Białoszewskiego, [w:] Literatura, kultura, tolerancja, redakcja, red. Grzegorz Gazda, Irena Hübner, Jarosław Płuciennik, Kraków 2008.

Agnieszka Karpowicz, Powiedziane – zasłyszane – zapisane. Przepisywanie „z życia” w literaturze polskiej lat 70. XX wieku, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2014, t.57, z. 2.

Agnieszka Karpowicz, Technika Mirona Białoszewskiego – „zlep”, [w:] tejże, Kolaż. Awangardowy gest kreacji. Themerson, Buczkowski, Białoszewski, Warszawa 2007.

Jacek Kopciński, Człowiek transu: magnetofonowe sesje Mirona Białoszewskiego, „Teksty Drugie” 2011, nr 4.

Jacek Kopciński, Stare klabzdry na wojnie (Kabaret Kici Koci Mirona Białoszewskiego), „Teksty Drugie” 1995, nr 1.

Jacek Kopciński, „Szara msza” – Liturgia w teatrze Białoszewskiego, „Dialog” 1992, nr 12.

Jacek Kopciński, „Żywioł wszelaki” Mirona Białoszewskiego, „Teksty Drugie” 1993, nr 3.

Jacek Kopciński, Od ballady do oratorium. Miron Białoszewski i „Osmędeusze”, „Pamiętnik Literacki” 1992, z. 4, s. 67.

Iwona Libucha, „Dramatyka” Mirona Białoszewskiego, „Dialog” 1983, nr 10.

Jan Józef Lipski, Sztuka nie objęta planem etatów, „Twórczość” 1956, nr 4.

Ryszard Nycz, „Szare eminencje zachwytu”. Miejsce epifanii w poetyce Mirona Białoszewskiego, [w:] tegoż, Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej, Kraków 2001.

Bogdan Owczarek, Proza M. Białoszewskiego: poza autobiografią – sens bezinteresowności, [w:] tegoż, Poetyka powieści niefabularnej, Warszawa 1999.

Agnieszka Pantuchowicz, Białoszewskiego baby z bloku, [w:] Plotka. Wybór materiałów z VI Konferencji Pracowników Naukowych i Studentów Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, red. Krzysztof Uniłowski, Cezary K. Kęder, Katowice 1994.

Adam Poprawa, Motywy muzyczne w pisarstwie Mirona Białoszewskiego, „Teksty Drugie” 2004, nr 3.

Krystyna Rodowska, Dzikie atramenty albo szkoła obmowy Mirona Białoszewskiego, „Nowa Okolica Poetów” 2011, nr 35.

Artur Sandauer, Poezja rupieci, [w:] tegoż, Poeci czterech pokoleń, Kraków 1977.

Barbara Sienkiewicz, Białoszewskiego obroty rzeczy i języka, „Pamiętnik Literacki” 2003, z. 3.

Tadeusz Sobolewski, Jadwiga, Miron, Hoża, „Zeszyty Literackie” 2009, nr 2.

Lech Emfazy Stefański, Legenda o sobie [didaskalia], „Dialog” 1996, nr 5/6.

Beata Śniecikowska, Haiku? Senryū? Mironū? Poezja Mirona Białoszewskiego wobec gatunków orientalnych, „Pamiętnik Literacki” 2011, z. 3.

Izabela Tomczyk, Filmikowanie w twórczości Mirona Białoszewskiego, „Kwartalnik Filmowy” 2003, nr 44.

Izabela Tomczyk, Rozmowa z Adrianą Buraczewską i Romanem Klewinem, „Kwartalnik Filmowy” 2003, nr 44.

Adam Wiedemann, Pożegnanie „żywej mowy”. W 20-lecie śmierci Mirona Białoszewskiego (1922–1983): o poecie i jego literackich spadkobiercach, „Tygodnik Powszechny” 2003, nr 25.

Marek Zaleski, Białoszewski idylliczny, „Teksty Drugie” 2006, nr 5.

 

Numery czasopism 

„Dialog” 1959, nr 2 .

„MiroFor” 2021, nr 2 („Życie/prze”, red. Agnieszka Karpowicz, Piotr Sobolczyk).

„MiroFor” 2020, r 1 („Ęwr kąplet?”, red. Maciej Byliniak, Agnieszka Karpowicz, Piotr Sobolczyk).

„Poezja” 1976, nr 2.

„Poezja” 1984, nr 10 („Białoszewski w Nowym Jorku / Sto lat Witkacego”).

„Poezja” 1985, nr 12 („Mironiada i Konopnicka”).

„Teksty Drugie” 1991, nr 6.

3. Filmy, audycje radiowe, wystawy

„Białoszewski nieosobny (Choiński – Czachorowski – Hering – Murawska – Soliński – Stefański)”, kuratorki Agnieszka Karpowicz, Magdalena Staroszczyk, Muzeum Woli Oddział Muzeum Warszawy, 2022.

Finezje literackie, cykl audycji Polskiego Radia, cz. 1-5, 1995.

Mam wrażenie, że Białoszewski wciąż pisze (z Tadeuszem Sobolewskim rozmawia Dorota Gacek), audycja Polskiego Radia z cyklu Spotkania po zmroku, 2015.

Parę osób, mały czas, reż. Andrzej Barański, Polska 2005.

„Warszawa Białoszewska”, kuratorka Małgorzata Wichowska, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, 2013.

W pobliżu Mirona, reż. Piotr Morawski, 2003.

„Znikające krajobrazy. Opowieść przestrzenna Mirona Białoszewskiego”, kuratorki Aleksandra Duralska, Agnieszka Karpowicz, Muzeum Pragi Oddział Muzeum Warszawy, 2016.

III. O miejscach na mapie

Warszawa

Jan Berger, Dzieje Grochowa do 1916 roku, „Rocznik Warszawski” 1976, t. 6.

Olgierd Budrewicz, Bedeker warszawski 2: Raczej o ludziach pół wieku później, Warszawa 2009.

Olgierd Budrewicz, To jest Warszawa. Informator, Warszawa 1968.

Barbara Engelking, Jacek Leociak, Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście, Warszawa 2001.

Jan Górski, Drugie narodziny miasta, Warszawa 1945.

Jan Jagielski, Przewodnik po cmentarzu żydowskim w Warszawie przy ul. Okopowej 49/51, Warszawa 1996.

Jerzy Kasprzycki, Korzenie miasta. Warszawskie pożegnania, t. 1: Śródmieście Południowe, Warszawa 1996.

Jerzy Kasprzycki, Korzenie miasta. Warszawskie pożegnania, t. 3: Praga, Warszawa 2004.

Edward Kopciński, Warszawski Dworzec Centralny, fot. Paweł Koślacz i Aleksander Kostoczko, Warszawa 1975.

Alina Kowalczykowa, Warszawa romantyczna, Warszawa 1987.

Wojciech Krajewski, Grochów 1831–2011. Wiadoma światu ta sławna Olszyna… – 180. rocznica bitwy pod Grochowem 1831–2011, Warszawa 2011.

Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim, t. 2: Archiwalia, oprac. Marek Getter, Andrzej Janowski, Warszawa 1974.

Stanisław Łoza, Szkice warszawskie, oprac. Ludwik B. Grzeniewski, Warszawa 1958.

Jerzy S. Majewski, Plac Parysowski i ulica Parysowska na Powązkach, „Gazeta Stołeczna” 2004, 8 lipca.

Jerzy S. Majewski, Spacerownik. Warszawa śladami PRL-u, Warszawa 2010.

Hanna i Piotr Paszkiewiczowie, Monika Krajewska, Cmentarze żydowskie w Warszawie, Warszawa 1992.

Tomasz Pawłowski, Żoliborz. Przewodnik historyczny, Warszawa 2008.

Józef Poliński, Grochów. Przedmurze Warszawy w dawniejszej i nie dawniejszej przeszłości, Warszawa 2004.

Arseniusz Romanowicz, Dworce i przystanki kolejowe, Warszawa 1970.

Jarosław Trybuś, Przewodnik po warszawskich blokowiskach, Warszawa 2011.

Jarosław Trybuś, Warszawa niezaistniała. Niezrealizowane projekty urbanistyczne i architektoniczne Warszawy dwudziestolecia międzywojennego, Warszawa 2012.

Warszawa, stolica Polski, red. Bronisław Baczko i in., Warszawa 1949.

Jarosław Zieliński, Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy. Śródmieście historyczne, t. 2: Canaletta – Długosza, Warszawa 1997.

Beletrystyka

Roman Bratny, Kolumbowie rocznik 20, Warszawa 1977.

Igor Newerly, Pamiątka z Celulozy, Warszawa 1988.

Aleksander Ścibor-Rylski, Pierścionek z końskiego włosia, Warszawa 1991.

Literatura wspomnieniowa

Janina Broniewska, Z notatnika korespondenta wojennego, Warszawa 1956.

Ludwik Hering, Ślady, Warszawa 2011.

Jadwiga Kopeć, Wspomnienia (1892–1964), Plac Zielony, „Stolica. Warszawski Tygodnik Ilustrowany” 1960, nr 49.

Korzenie Siekierek. Historia pisana losem rodzin, oprac. Joanna Mikulska, Warszawa 2010.

Stanisława Mrozińska, Teatr wśród ruin Warszawy: wspomnienia i dokumenty z lat 1944–1945, Warszawa 1958.

Zbigniew Pakalski, Trylogia warszawska. Warszawa moich wspomnień 1935–1939, Warszawa 1995.

Pamiętniki żołnierzy baonu „Zośka”. Powstanie warszawskie, wybór i red. Tadeusz Sumiński, Warszawa 1959.

Ludwik Sempoliński, Wielcy artyści małych scen, Warszawa 1968.

Małgorzata Szpakowska, Outsiderka, rozmawiają: Agata Chałupnik, Justyna Jaworska, Justyna Kowalska-Leder, Joanna Krakowska, Iwona Kurz, Warszawa 2013.

Stefan Wiechecki (Wiech), Piąte przez dziesiąte. Wspomnienia warszawskie, Warszawa 1996.

Materiały prasowe, druki ulotne

Zdzisław Bieniecki, Pomniki Warszawy, „Stolica. Warszawski Tygodnik Ilustrowany” 1947, nr 14.

Andrzej Braun, Kiedy stare zderza się z nowym, „Stolica. Warszawski Tygodnik Ilustrowany” 1952, nr 10.

Jednodniówka Pogotowia Ratunkowego, Warszawa 1933.

„Kalendarz Wiadomości Filmowych” 1929.

Konstanty Kietlicz-Rayski, Chłopiec z krokodylem, „Wiadomości Londyńskie” 1948, nr 104105.

R.E., Plac Dąbrowskiego, „Stolica. Warszawski Tygodnik Ilustrowany” 1956, nr 43.

Garwolin

Tadeusz Barankiewicz, Stanisław Kot, Gmina i wieś Wola Rębkowska na przestrzeni 600 lat, Garwolin 2013.

Garwolin. Dzieje miasta i okolicy, red. Ewa Markowska, Warszawa 1980.

Romuald Turkowski, Garwolin i okolice w latach 1867–1939, Warszawa 1980.

Konstancin

Hanna Eychorn-Szwankowska, Wczasy naszych ojców, „Stolica. Warszawski Tygodnik Ilustrowany” 1949, nr 29.

Józef Hertel, O Konstancinie żartobliwie, Konstancin 2001.

Zdzisław Skrok, Konstancin. Zapomniana arkadia, Warszawa 2003.

Tadeusz W. Świątek, Konstancin. Śladami ludzi i zabytków, PruszkówKonstancin-Jeziorna 2007.

Hanna Winogrodzka-Szaflik, O papierni w Jeziornie, Konstancin-Jeziorna 2013.

Linia otwocka

Jerzy Kasprzycki, Jerzy S. Majewski, Korzenie miasta, t. 6: Niedaleko od Warszawy, Warszawa 2004.

Letniska Falenickie. Odbitka z „Informatora Uzdrowisk, Letnisk i Osiedli Podstołecznych pn. Lato pod Warszawą”, Warszawa 1938 [reprint Muzeum Elwira Andriollego w Józefowie, 2011].

Robert Lewandowski, Kronenberg, Andriolli i wilegiatura. Podwarszawskie letniska linii otwockiej, Józefów 2012.

Krzysztof Oktabiński, Powiat otwocki. Przewodnik subiektywny, Warszawa 2005.

Marek Olkuśnik, Podmiejska wilegiatura warszawiaków u schyłku XIX wieku jako zjawisko kulturowe i społeczne, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2001, z. 4.

Bogdan Pokropiński, Kolej jabłonowska, Warszawa 2004.

Witold Sadowy, Przedwojenne urlopy Warszawiaków, „Stolica. Warszawski Magazyn Ilustrowany” 2009, nr 7.

Isaac Bashevis Singer, Jak warszawscy Żydzi odpoczywali na daczy, [w:] tegoż, Felietony, eseje, wywiady, Warszawa 1993.

Uzdrowisko A. Górewicza – Otwock, oprac. Robert Lewandowski, Józefów 2012 [reprint].

Wawer. Tradycja i nowoczesność, red. Anna Sokołowska-Sokół i in., Warszawa 2010.

Barbara Wizimirska, Opowieści falenickie. O letnisku, rodzinie Szaniawskich oraz o jezuitach i ich dziełach, Warszawa 2012.

Barbara Wołodźko-Maziarska, O starym Aninie inaczej. Przewodnik towarzysko-historyczny i nie tylko, Warszawa 2009.

 Obory

Krystyna Kolińska, Parnas w Oborach, Warszawa 2000.

 Otrębusy

Ewa Lodzińska, Waldemar Wieczorek, Mazowieckie. Przewodnik + atlas, Warszawa 2012.

Marian Prokopek, O najdawniejszej historii Otrębusów, „U nas” 1992, nr 1 [lokalny miesięcznik wydawany przez Tadeusza Stachowicza].

IV. Inne

Marc Augé, Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, przeł. Roman Chymkowski, Warszawa 2001.

Andrzej Basista, Betonowe dziedzictwo. Architektura w Polsce czasów komunizmu, Warszawa–Kraków 2001.

Marshall Berman, „Wszystko, co stałe, rozpływa się w powietrzu”. Rzecz o doświadczeniu nowoczesności, przeł. Marcin Szuter, Kraków 2006.

Michel de Certeau, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, przeł. Katarzyna Thiel-Jańczuk, Kraków 2008.

Małgorzata Czermińska, Miejsca autobiograficzne. Propozycja w ramach geopoetyki, „Teksty Drugie” 2011, nr 5.

Oskar Hansen, Towards open form = Ku formie otwartej, przeł. Marcin Wawrzyńczak, Warren Niesłuchowski, Warszawa 2005.

Tim Ingold, Being Alive. Essays on Movement, Knowledge and Description, London 2011.

Jane Jacobs, Śmierć i życie wielkich miast Ameryki, przeł. Łukasz Mojsak, Warszawa 2014.

Niewidzialne miasto, red. Marek Krajewski, Warszawa 2012.

Włodzimierz Pawluczuk, Żywioł i forma. Wstęp do badań empirycznych nad kulturą współczesną, Warszawa 1978.

Włodzimierz Karol Pessel, Narodziny nowoczesnej higieny publicznej. Perspektywa kulturoznawcza, „Studia Historica Gedanensia” 2010, t. 1.

Sarah Pink, Uruchamiając etnografię wizualną, [w:] Badania wizualne w działaniu. Antologia tekstów, przeł. Maja Brzozowska-Brywczyńska i in., red. Maciej Frąckowiak, Krzysztof Olechnicki, współpraca Marek Krajewski, Warszawa 2011.

Waldemar Rapior, O gatunkach przestrzeni, „Człowiek i Społeczeństwo” 2012, t. 33.

Elżbieta Rybicka, Auto/bio/geo/grafie, „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2013, nr 4.

Kamil Sipowicz, Encyklopedia polskiej psychodelii, Warszawa 2013.

Filip Springer, Zaczyn. O Zofii i Oskarze Hansenach, Warszawa 2013.

Filip Springer, Źle urodzone. Reportaże o architekturze PRL-u, Kraków 2011.

Ksawery Stańczyk, Wyjście z bloku. Kultura alternatywna między wspólnotą a oddzieleniem, „mała kultura współczesna” 2014, nr 3.

Roch Sulima, Antropologia codzienności, Kraków 2000.

Andrzej Szpociński, Miejsca pamięci, „Borussia” 2003, nr 29.

Wojciech Tomasik, Szalony bieg. Kolej i ciemna nowoczesność, Warszawa 2015.

Aleksander Wallis, Miasto i przestrzeń, Warszawa 1977.